Badania patentowe

Badania patentowe to poszukiwania rozwiązań technicznych w rozległych zasobach literatury patentowej oraz niepatentowej wykonywane przez wykwalifikowanych rzeczników patentowych i specjalistów ds. badań patentowych. Są innowacyjnymi narzędziami, które pomagają w ocenie patentowalności wynalazku i zapewnieniu czystości patentowej umożliwiającej komercyjne wykorzystanie go bez ryzyka naruszenia praw osób trzecich. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim badanie zdolności patentowej, w którym określa się stan prawny przedmiotu i czy spełnia on wymogi określone ustawodawstwem danego państwa z dziedziny wynalazczości.

Badanie patentowe

Wyróżnia się dwa rodzaje badań patentowych: podstawowe, które obejmują rozeznanie patentowe, badanie czystości patentowej, kompleksowe badania patentowe i otoczenia patentowego (landscape) oraz specjalne, takie jak badanie ważności, badania wzorów przemysłowych i użytkowych czy badania podmiotowe. Dzięki nim można uzyskać informacje m.in. o tym, jakiego rodzaju rozwiązania techniczne i na jakim terytorium ubiegają się o ochronę patentową oraz przez kogo są chronione. W rezultacie badania patentowe mogą stanowić obiektywne i wartościowe narzędzie do pozyskiwania informacji technologicznych w firmie, jak również oceny potencjału komercjalizacyjnego przedsięwzięć inwestycyjnych.

Przeprowadzanie badania patentowego

Do najważniejszych korzyści wynikających z przeprowadzania badań patentowych można zaliczyć:
-ocenę możliwości opatentowania określonego rozwiązania technicznego (wynalazku),
-ocenę czystości patentowej określonego rozwiązania technicznego,
-minimalizację ryzyka odmowy udzielenia patentu przez Urząd Patentowy,
-monitorowanie działań konkurencji,
-wytyczania kierunków badań przemysłowo-rozwojowych,
-wyszukiwania tzw. nisz rynkowych,
-oceny potencjału komercjalizacyjnego rozwiązania,
-konstruowanie strategii biznesowych.