Znaki towarowe

Znaki towarowe (ang. brand/trade mark) są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Znak towarowy pełni również funkcję reklamową i gwarancyjną jakości oferowanych towarów lub usług, na które jest nakładany. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, np. słowo, slogan reklamowy, rysunek, kombinacja słów i elementów graficznych, kolory, postacie przestrzenne (3D), a także każde oznaczenie, które pozwoli odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy

Jak zastrzec znak towarowy?

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest w Polsce przez Urząd Patentowy RP, natomiast na terytorium państw Unii Europejskiej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Prawo wyłączne do znaku towarowego przysługuje uprawnionemu bez ograniczeń czasowych, pod warunkiem wnoszenia opłat za poszczególne okresy ochronne. Koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce różni się w zależności od klasy zgłoszenia: wynosi 400 PLN w jednej klasie wg klasyfikacji nicejskiej oraz 120 PLN za kolejną klasę. Procedura zgłoszenia trwa ok. 6 miesięcy, a minimalny zasięg ochrony takiego znaku to obszar jednego kraju.

Warto upewnić się, że praca i czas włożone w budowanie renomy marki nie pójdą na marne, dlatego kluczowym działaniem mającym na celu ochronę firmy jest zastrzeżenie jej logo, czyli znaku towarowego. Może nim być również slogan, emblemat, forma słowno-graficzna, a nawet kształt opakowania czy melodia. Jak zastrzec logo firmy? Niezbędne jest upewnienie się, że jest ono niepowtarzalne. Z możliwości zastrzeżenia wyłącza się oznaczenia ogólnodostępne, które nie są jednoznaczne i unikalne dla danego produktu lub usługi.

Znak towarowy kawy

Zastrzeżenie znaku towarowego w Kancelarii Patentowej

Właściwe zabezpieczenie znaku towarowego i nazwy daje możliwość korzystania z monopolu jego używania w obrocie gospodarczym. Po uzyskaniu rejestracji kancelaria czuwa nad utrzymaniem w mocy prawa ochronnego na znak towarowy. Istotne dla wielu przedsiębiorców jest również to, ile kosztuje zastrzeżenie nazwy. Koszt różni się w zależności od obszaru, na jakim chcę się zabezpieczyć znak lub nazwę. Jeżeli interesuje nas rejestracja znaku towarowego, cena za zgłoszenie w 1 klasie na obszar Unii Europejskiej wynosi 850 EUR oraz dodatkowo 50 EUR za drugą klasę i 150 EUR za każdą następną wskazaną klasę.

Kancelaria świadczy usługi badania zdolności rejestrowej oznaczeń w krajowych, europejskich i międzynarodowych bazach danych według kryteriów określonych w obowiązujących krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisach prawa. Doskonale wie, jak zastrzec znak towarowy i przeprowadzić odpowiednie badania pozwalające ocenić ewentualne ryzyko odmowy rejestracji, kolizji z innymi oznaczeniami oraz właściwie dobrać postać zgłaszanego znaku.